Etusivu

Jäsenasiat

Hallitus

Tapahtumakalenteri

Valokuvagalleria

Yhdistyksen säännöt

Yhteisöt

Linkit

Säännöt

Yhdistys merkitty yhdistysrekisteriin 12.5.1955

2 §:n 1 momentin muutos hyväksytty joulukuussa 1992, rekisteriin 8.6.1993

7 §:n viimeisen momentin muutos hyväksytty joulukuussa 1991, rekisteriin 7.6.1993

1 §

Yhdistyksen nimi on Satakuntatalon Kannatusyhdistys ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on yhteistoiminnassa Satalinnan Säätiön kanssa aatteellisesti ja taloudellisesti tukea Helsingin Satakuntataloa sekä Satakuntalaisen Osakunnan toimintaa. Yhdistys pyrkii myös mahdollisuuksien mukaan parantamaan pääkaupunkiseudun korkeakouluissa opiskelevien satakuntalaisten opiskelijain sosiaalisia oloja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi, tarpeen vaatiessa asianomaisella luvalla, järjestää juhlatilaisuuksia, myyjäisiä, arpajaisia ja yleisiä varainkeräyksiä.

3 §

Yhdistys saa laillisin tavoin hankkia irtainta ja kiinteätä omaisuutta.

4 §

Yhdistyksen jäseniksi otetaan sekä yksityisiä henkilöitä että rekisteröityjä yhdistyksiä, osakeyhtiöitä ja muita oikeuskelpoisia yhteisöjä. Jäsenet ovat ainaisjäseniä, vuosijäseniä tai lahjoittajajäseniä. Näiltä kannettavien maksujen suuruudesta päättää yhdistyksen vaalikokous. Ainaisjäseneksi pääsee maksamalla yhdistyksen vaalikokouksen vahvistaman ainaisjäsenmaksun. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kunniajäseniä, joiden kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

5 §

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä sekä vähintään kaksi ja enintään neljä varajäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan näiden sääntöjen 7 §:ssä mainitussa vaalikokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksessa vapaina olevat paikat voidaan kuitenkin tarpeen vaatiessa täyttää myös muussa yhdistyksen kokouksessa seuraavaan vaalikokoukseen saakka.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla.

Asiat ratkaistaan hallituksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi umpilipuin toimitetuissa äänestyksissä, joissa arpa ratkaisee.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Rahastonhoitajan oikeudesta käyttää yhdistyksen pankki- ja postisiirtotilejä sekä allekirjoittaa niihin liittyviä maksumääräyksiä päättää hallitus.

6 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös on aina tilivuotta seuraavan helmikuun 15 päivään mennessä annettava tilintarkastajain tarkastettavaksi. Lausunto yhdistyksen tilien ja hallinnon tarkastuksesta on ennen saman helmikuun loppua annettava.

7 §

Yhdistyksen vaalikokous pidetään joulukuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
  1. valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet,
  2. valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille kaksi varamiestä,
  3. vahvistetaan seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio, sekä jäsenmaksujen suuruudet
  4. käsitellään muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  1. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajain lausunto,
  2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille, ja
  3. käsitellään muut hallituksen tai jäsenten esittämät asiat.
Ylimääräisiä kokouksia pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenes osa jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Yhdistyksen kaikilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle joko julkaisemalla kokouskutsu ainakin yhdessä Helsingissä ilmestyvässä lehdessä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta taikka jokaiselle yhdistyksen jäsenelle lähetettävällä kirjallisella kutsulla kutsulla tai sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähkö-postiosoitteensa.

8 §

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, joutuvat sen varat Satalinnan Säätiölle tai, jos tätä ei silloin ole olemassa, Satakuntalaiselle Osakunnalle käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusta edistävällä tavalla.